2016 og 2017

Referat af generalforsamling i Hornbæk Vinterbadelaug lørdag d.04. februar 2017 kl. 12.00 i Hornbæk Skoles kantine.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jørgen Haagen Nielsen
Jørgen Haagen blev valgt som dirigent og kunne erklære generalforsamlingen lovligt indvarslet.

2. Valg af referent – bestyrelsen foreslår Kirsten Storminger
Kirsten Storminger blev valgt.

3. Valg af stemmetæller – bestyrelsen foreslår Gert Christiansen
Gert Christiansen blev valgt.

4. Formandens beretning v. Aase Kjær
Formandens beretning blev modtaget og godkendt med applaus. Beretningen vil blive
lagt på Hornbæk Vinterbadelaugs hjemmeside www.hornbaek-vinterbadelaug.dk

5. Forelæggelse af regnskab v. Kasserer Karin Lentz
Se bilag 1.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt med stor ros til Karin.

6. Fremlæggelse af budget for det kommende år v. Kasserer Karin Lentz
Se bilag 1.
Budgettet blev gennemgået og godkendt.

7. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr – bestyrelsen foreslår, at indmeldelsesgebyr og kontingent forbliver uændret v. formand Aase Kjær
Generalforsamlingen besluttede, at indmeldelsesgebyr og kontingent forbliver uændret.

8. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår: 1 – revision af vedtægter – se bilag 2
De reviderede vedtægter blev godkendt.

2 – udvidelse af badehus – mandat til bestyrelsen se bilag 3
Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at arbejde videre med følgende kommentarer fra medlemmerne:
Overveje at bevare noget af væggen midt i rummet for at bevare hjørnerne – diskretion af hensyn til besøgende, nøglebokse, højere saunadør, byggesparebøsse.

Medlemsforslag: 3 – Udvidelse af familietiden i ferierne – se bilag 4 I alle 4 ferier øges familietiden tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag fra 10-12.
42 stemte for, 4 stemte imod, 12 stemte hverken for eller imod
Kommentarer til forslag: Husk at det drejer sig om børn ifølge med voksne, der er medlemmer. Overvejelser om en form for børnekontingent.

9. Valg af bestyrelse
På valg:
1. Næstformand Ole Søndergaard – er villig til genvalg – blev genvalgt.
2. Kasserer Karin Lentz – er ikke villig til genvalg – bestyrelsen foreslår Ulla Kuskner – Ulla Kuskner blev valgt.
3. Bestyrelsesmedlem Peter Esbjørn – er villig til genvalg – blev genvalgt.
Ikke på valg:
1. Formand Aase Kjær
2. Sekretær Kirsten Storminger

10. Valg af bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen foreslår Klaus Lagermann – Klaus Lagermann blev valgt.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg: Revisor Peter Storminger – er villig til genvalg – blev genvalgt.
Ikke på valg: Revisorsuppleant Jesper Mygind.

12. Eventuelt.
Under eventuelt blev der udvekslet erfaringer, om den store medlemstilgang medførte trængsel. Der blev givet udtryk for, at det var helt uproblematisk. Det generer ikke! Man indretter sig i forhold til den udvidede åbningstid.
Der var et ønske om at kunne bruge Mobile Pay som gæstebetalingsmiddel.
Der var også et ønske om, at man igen får gravet et lidt dybere hul til badningen – Jørgen Haagen vil tage det med, når der graves en gang i marts – kan være vejrafhængigt.
Ros til den udvidede åbningstid.
Husk at bruge Facebook siden ”Hornbæk Vinterbadelaug” fx til at lave aftaler om badning,
så man ikke bader alene.

Bilag 1. Hornbæk Vinterbadelaug.
Årsregnskab 2016 og Budget 2017

Resultatopgørelse 2016
Regnskab 2016 Budget 2016 Budget 2017
Indtægter

Medlemsindbetalinger 217.100,00 114.000 180.000
Gæstebetaling 8.431,00 12.000 8.000
Indtægter i alt 225.531,00 126.000 188.000

Udgifter

Husleje Bådeklubben 1.200,00 1.500 1.500
Husleje, Havnen 9.900,00 9.900 9.900
Nyanskaffelser/forbedringer 51.388,74 40.000 20.000
Vedligeholdelse 24.792,43 20.000 30.000
El 41.986,00 55.000 62.000
Forsikring, Codan 2.556,75 2.800 2.800
Forsikring, Havnen 1.000,00 1.000 1.000
Arrangementer 9.574,05 15.000 10.000
Betalingsservice-Nets 2.359,76 3.500 3.500
Gebyr og renter 290,00 500 200
Kontingenter 7.150,00 7.000 11.000
Administration 4.419,37 2.000 5.000
Gaver 2.088,90 2.000 3.000
Hjemmeside 2.291,75 700 3.000
Bygge/arbejdsgruppe 2.114,10 5.000
Hensættes til evt. nybyggeri. 60.000
Hensættes til evt. stormskader 50.000
Udgifter i alt 163.111,85 160.900 277.900

Resultat 62.419,15 -34.900 -89.900

Balance pr. 31.12.2016

Aktiver
Bankindestående 175.398,82
Aktiver i alt 175.398,82

Passiver
Egenkapital primo 112.979,67
Årets resultat 62.419,15
Egenkapital ultimo 175.398,82

Hornbæk d.

Karin Lentz, kasserer Peter Storminger, revisor

Bilag 2.
Hornbæk Vinterbadelaug d.04. februar 2017

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender nedestående reviderede vedtægter.
Badelauget er stiftet den 16. januar 2010

Vedtægter for Hornbæk Vinterbadelaug

• 01 Foreningens navn er Hornbæk Vinterbadelaug. Foreningens hjemsted er Hornbæk Havn, Hornbæk, Helsingør kommune. Foreningen er en underafdeling af Hornbæk Idrætsforening.

• 02 Det er foreningens formål at fremme sundhed og trivsel samt skabe socialt samvær og glæde gennem fælles aktiviteter, og tillige arbejde for de bedst mulige badefaciliteter for vinterbadelaugets medlemmer.

• 03 Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Optagelse er gyldig, når nøglebrikken er udleveret dvs. indmeldelsesblanketten er afleveret og nøglegebyr, indmeldelsesgebyr samt kontingent er indbetalt til foreningen.

• 04 Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud i september. Kontingentrestance i mere end 2 måneder medfører automatisk sletning af medlemskabet. Ingen, der er i kontingentrestance, kan genoptages som medlem, før restancen er betalt til foreningen.

• 05 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen anbefaler eksklusion. Endvidere skal eksklusion godkendes på førstkommende generalforsamling.

• 06 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, så vidt muligt den første lørdag i måneden. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel enten pr. e-mail eller pr. brev til medlemmerne samt i HIF-nyt. Medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, har stemme- og taleret på generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

• 07 Generalforsamlingens dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetæller
Formandens beretning
Regnskab for det forløbne år til godkendelse
Budget og kontingent for det kommende år til godkendelse
Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før GF)
Valg af formand og et bestyrelsesmedlem (lige år)
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
Valg af 1 suppleant (hvert år)
Valg af revisor (ulige år)
Valg af revisorsuppleant (lige år)

NB! Medlemmernes forslag, regnskab og budget udsendes til medlemmerne 8 dage før GF.

• 08 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består normalt af 5 medlemmer. 3 medlemmer er dog muligt. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Alle bestyrelses afgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved valg af tillidsposter skal den pågældende være til stede eller have afgivet skriftlig
erklæring om villigheden til at modtage valg.

• 09 Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller hvis mindst 10 % af medlemmerne skriftligt ønsker dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest en måned efter begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse og afstemning i henhold til § 06.

• 10 Foreningens regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens kasserer, fører foreningens medlemsregister og kassebog og forestår foreningens økonomiske forhold afstemt med formanden. Revideret regnskab forsynes med påtegninger og fremlægges på ordinær generalforsamling.

• 11 Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt, og når mindst 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget. Vedtægtsændringerne skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af den ordinære generalforsamling.

• 12 Foreningens opløsning. Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette formål.
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløsning.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, foretages en vejledende afstemning.
Er denne for en nedlæggelse (ved simpelt flertal), indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal afgør spørgsmålet.
Ved foreningens ophør tilfalder dens aktiver Hornbæk Idrætsforening jf §10 i Hornbæk Idrætsforenings vedtægter.
Hvis en tilsvarende forening ønskes oprettet, vil der være mulighed for at ansøge Hornbæk Idrætsforening om et opstartsbeløb.

Ovennævnte vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling d.4.februar 2017 og på den ekstraordinære generalforsamling i direkte forlængelse af den ordinære generalforsamling.

formand næstformand

kasserer

sekretær bestyrelsesmedlem

Bilag 3.
Hornbæk Vinterbadelaug d.4. februar 2017
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen giver Hornbæk Vinterbadelaugs bestyrelse mandat til at igangsætte udbygningen af badehuset på 12 m2, når de nødvendige myndighedsgodkendelser er på plads og de økonomiske midler er tilvejebragt delvist via loffentlige tilskud og fondsmidler.
Forslaget baseres på følgende redegørelse, der vil blive uddybet på mødet:
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at fremme forslag om en 12 m2 udvidelse af badehusets omklædnings faciliteter. Det blev vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe til at forestå arbejdet med projekt afklaring, myndigheds behandling og finansiering.
Det nuværende projektforslag, som forelægges på generalforsamlingen, er udformet med respekt for, at der ikke foretages ændringer i stenmolen, hvilket er en forudsætning for godkendelsen.
Bestyrelsen for Fonden Hornbæk Havn har enstemmigt besluttet at anbefale udvidelsen i henhold til projektforslaget.
Myndigheds behandlingen beror p.t. på, at Kystdirektoratet giver dispensation for strandeskyttelseslinjen i henhold til lokalplanen, før Helsingør Kommune kan behandle sagen og udstede en byggetilladelse.
Der arbejdes på at skaffe tilskud og fondsmidler til en delvis finansiering af udvidelse. Vi har allerede modtaget tilsagn fra Helsingør Kommune på kr.50.000,- som støtte til udvidelsen.
Bestyrelsen håber at få såvel myndigheds godkendelse som finansiering på plads, så udvidelsen kan udføres inden d.1. oktober 2017.
Se konklusion i beslutningsreferatet.

Bilag 4.
Hornbæk Vinterbadelaug d.4. februar 2017

Medlem nr.299, Signe Storminger-Dalgaard foreslår, at familietiden udvides i skoleferierne i sæsonen dvs. i efterårsferien (uge 42), juleferien, vinterferien (uge 7) og i påskeferien – helst alle dage fra 10-12, sekundært at det fx blot er søndag, tirsdag og torsdag kl.10-12.
Argumentet går på glæden for børnefamilierne, at opleve fællesskab i familien selv og imellem familierne. Der ses umiddelbart med det blotte øje en øget stigning i aldersgruppen af medlemmer med mellemstore børn, der synes det er sjovt at være med (børn i alderen 6-13 år).
Bestyrelsen er imødekommende over for forslaget, men foreslår i stedet følgende åbningstider:
Efterårsferie og vinterferie – tirsdag, torsdag og søndag fra 10-12.
Juleferie og påskeferie – torsdag og søndag fra 10-12.
Bestyrelsens argument er dels hensyn til rengøring og dels mange mennesker i både jule- og påskeferie.

Se konklusion i beslutningsreferatet.

Medlemsmøde:
Efter generalforsamlingen vil vi invitere til et medlemsmøde med det formål at drøfte løst og fast i forbindelse med badelauget.
I den forbindelse vil tilmelding være nødvendig senest mandag d.30. januar til kpstorminger@mail.tele.dk idet der vil blive serveret et par stykker smørebrød.

Medlemsmødet blev til en hyggelig snak over en øl og en sandwich.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug
15. januar 2017

______________________________________________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling i Hornbæk Vinterbadelaug lørdag d.06. februar 2016 kl. 11.00 i Sognehuset

Dagsorden:
1.     Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jørgen Haagen Nielsen

2.       Valg af referent – bestyrelsen foreslår Kirsten Storminger

3.       Valg af stemmetæller – bestyrelsen foreslår Gert Christiansen

4.       Formandens beretning v. Aase Kjær

5.       Forelæggelse af regnskab v. Kasserer Karin Lentz

6.       Fremlæggelse af budget for det kommende år v. Kasserer Karin Lentz
7.       Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr – bestyrelsen foreslår,   at indmeldelsesgebyr og kontingent forbliver uændret v. formand Aase Kjær

8.       Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
9.       Valg af bestyrelse

På valg:

1. Formand Aase Kjær                                   – villig til genvalg

2. Sekretær Kirsten Storminger                   – villig til genvalg

Ikke på valg:
1. Næstformand Ole Søndergaard

2. Kasserer Karin Lentz
3. Bestyrelsesmedlem Bøje Larsen           – ønsker at træde ud af bestyrelsen

– bestyrelsen foreslår Peter Esbjørn

10.   Valg af bestyrelsessuppleant
Lis Svenning Hansen                                    – ønsker ikke genvalg
– bestyrelsen foreslår Ulla Kuskner

11.    Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg: Revisorsuppleant Jesper Mygind        – er villig til genvalg
Ikke på valg: Revisor Peter Storminger

12.   Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil vi invitere til et medlemsmøde med det formål at drøfte løst og fast i forbindelse med badelauget.

I den forbindelse vil tilmelding være nødvendig senest mandag d.01.februar til kpstorminger@mail.tele.dk
idet der vil blive serveret et par stykker smørebrød.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug
15. januar 2016

__________________________________________________________________

Referat fra generalforsamlingen.

Referat af generalforsamling i Hornbæk Vinterbadelaug lørdag d.06. februar 2016 kl. 11.00 i Sognehuset

 

Dagsorden:
1.       Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jørgen Haagen Nielsen
Jørgen Haagen Nielsen blev valgt og kunne herefter konstatere, at generelforsamlingen var lovligt indvarslet. 50 medlemmer var tilstede.

2.       Valg af referent – bestyrelsen foreslår Kirsten Storminger
Kirsten Storminger blev valgt.

3.       Valg af stemmetæller – bestyrelsen foreslår Gert Christiansen
Gert Christiansen blev valgt.

4.       Formandens beretning v. Aase Kjær
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

5.       Forelæggelse af regnskab v. Kasserer Karin Lentz
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

6.       Fremlæggelse af budget for det kommende år v. Kasserer Karin Lentz
Budgettet blev gennemgået og godkendt.


7.       Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr – bestyrelsen foreslår, at indmeldelsesgebyr og kontingent forbliver uændret v. formand Aase Kjær
Indmeldelsesgebyr og kontingent forbliver uændret.

8.       Indkomne forslag

1. Forslag om udbygning af badehus fra bestyrelsen                            v. Aase  Kjær

 

2. Ændrede adgangsforhold – forslag fra Filip Heiberg                          v. Aase Kjær

 

 

3. Nedsættelse af arbejdsgruppe i relation til udvidelse – forslag  fra Mette Bjørn                                                                                                                          v. Aase Kjær

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som vil få til opdrag at kigge på de indkomne forslag under pkt. 1 + 2 + 3.
4. Forslag om badetøj i sauna i familietiden om søndagen –          v. Lise Bertram
Forslaget blev ikke vedtaget.

5. Forslag om åbent i omklædningsrummet i maj måned – fra Bende Winsløw
v. Kirsten Storminger
Forslaget blev vedtaget.

 

9. Valg af bestyrelse

På valg:

1. Formand Aase Kjær                                 – villig til genvalg – blev genvalgt.

2. Sekretær Kirsten Storminger                 – villig til genvalg – blev genvalgt.

Ikke på valg:
1. Næstformand Ole Søndergaard

2. Kasserer Karin Lentz
3. Bestyrelsesmedlem Bøje Larsen           – ønsker at træde ud af bestyrelsen

– bestyrelsen foreslår Peter Esbjørn, som blev valgt.

10.   Valg af bestyrelsessuppleant
         Lis Svenning Hansen                                    – ønsker ikke genvalg
– bestyrelsen foreslår Ulla Kuskner, som blev valgt.
11.    Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg: Revisorsuppleant Jesper Mygind – er villig til genvalg – blev genvalgt.
Ikke på valg: Revisor Peter Storminger

12.   Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen blev der afholdt et medlemsmøde med det formål at drøfte løst og fast i forbindelse med badelauget. Se særskilt referat, som findes på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug
14. februar 2016

__________________________________________________________________

Formandens beretning.

Hornbæk Vinterbadelaug
Sæson 2015-2016
Beretning

Er der noget sted, hvor årets tider følges, så er det på pynten i et lille smukt hus ved indsejlingen til Hornbæk Havn. Her bor nemlig Hornbæk Vinterbadelaug og vi er beboere, som dagligt mærker os årets gang i farver, temperatur, lyse og mørke timer, fuglenes sang og havets lyde. Vi er travle mennesker, unge som gamle og ofte lyder det i husets kroge ” hvor tiden dog går hurtigt”. Det gør den og ja endnu et år er gået.
Vi svømmede ud i året 2015 til et sandt stormvejr af aktiviteter.

Aktivitetsudvalget havde meddelt, at dette var deres sidste sæson og man må sige, at de ønskede at forlade roret i en høj søgang. Godt vi havde lagt ud med et genopfriskende førstehjælpskursus inklusiv hjertestater i januar. Derefter tog vi det tag for tag. Vi startede d.21.02.15 med et besøg hos Nødebo Vikingerne som er vores venskabsklub. Syv morgenfriske vinterbadere drog til Esrum sø, fik flere dyp i søens ferske vand og en god snak i den lille velbesøgte sauna. Derefter var der brunch, hvor vi udvekslede oplevelser omkring vinterbadets gode timer og fik fortalt om Nødebo Vikingernes togt til Finlands vinterkolde vand.
Dagen efter d.22. februar havde vores aktivitetsudvalg disket op med en overdådig søndagsbrunch. Solen skinnede og efter en tur i havet og sauna gik 45 forventningsfulde vinterbadere til bords i Bådeklubben – denne brunch var endog svøbt i champagne og ledsaget af de velkendte lækkerier, humøret var som vanligt højt.
Vi er jo festlige folk, som sætter pris på måltidets glæder og historien igennem har måltidet så at sige været den sociale begivenhed, som bekræftede fællesskabet og det uanset alder og stand.
Vi svømmede derfor videre fra brunch i Bådeklubben til en weekendtur på Ven. Aktivitetsudvalget, som til dem, der ikke skulle vide det, bestod af Jonni, Eva, Gert og Jette havde arrangeret en tur til Ven, hvor Jonni stammer fra, de havde derfor kunnet leje vandrehjemmet ved havnen Bäckviken.
Fjorten deltagere havde meldt sig til turen og vi blev bestemt ikke skuffede. Alt var tilrettelagt i mindste detalje. Vi vandrede 12-14 km på øen med medbragt madpakke og i det skønneste solskin viste Ven sine værdier frem. Dagen efter gik vi de fem km i regn og let sne til Tycho Brahe museet, hvor vi fik en fin beretning om Tycho Brahes liv af museets mand, som tilmed var kommet uden for sæsonen.

Alt var selvfølgelig bundet sammen af måltider – hjemmelavet selvfølgelig, udvalget havde medbragt alt, da man ikke kunne købe noget på øen – også drikkevarer i gode mængder – vi skulle jo nødig løbe tør. En fantastisk tur blev og var det.

 

Dåb er at overgå fra en status til en anden – således overgav 20 beståede vinterbadere sig til dåb, som fuldbyrdede udøvere af kunsten ” at være vinterbader ” i kolonien Hornbæk Vinterbadelaug og det efter laugets optagelses kriterier.
Dåbsmester alias frømand Stephen fra Nødebo Vikingerne mødte dåbsaspiranterne i vandet og døbte dem med en hvidtekost og efterfølgende vådt kram. Ceremonimester Helene og aktivitetsudvalget havde arrangeret begivenheden på fineste vis og man sluttede af med morgenmad og en tiltrængt lille skarp i bådeklubben. Her blev formandens tale læst og hver døbt fik sit diplom, som var udarbejdet af vores lokale kunstner Jonna Fritzen. En festlig stund ved vandet.
Den 25. april satte aktivitetsudvalget kronen på værket ved en super årsfest med dejlig mad, sange og taler. 40 festklædte vinterbadere var draget indenlands til fest i Hornbæk skoles kantine, som var pyntet med bøgegrene og smukt veldækkede borde. I aftenen løb blev traditionen tro ” årets vinterbader” kåret, valget var faldet på Inge og Jørgen Kibernich, der som værdige repræsentanter for Vinterbadelauget og trofaste vinterbadere i al slags vejr, modtog vandrebilledet af vores vartegn – badehuset i deres varetægt. Billedet blev overrakt af sidste års vinterbader Gert.
Formanden holdt sin tale og aftenen sluttede med, at aktivitetsudvalget takkede af efter 3 års indsats for Hornbæk Vinterbadelaug. De modtog et gavekort til en god middag som tak for deres indsats. Formanden sluttede sin tale med ordene:
” I vil være aktivitetsudvalget til alle tide, for I har været
alle tiders aktivitetsudvalg”….

Første del af sæsonen var gået, vi havde fået mange flere nye medlemmer og bestyrelsen glædede sig til om muligt, at åbne for endnu flere saunatimer til efteråret.
Sommeren var som vanligt udfyldt med fredagsmøder ved vores smukke badesteder langs kysten.
Den 15. juli var en til start typisk dag for sommeren, overskyet og lidt kølig, så vi lånte Bådeklubbens terrasse og grill, men på smukkeste vis brød solen igennem og vi havde en dejlig aften på terrassen alle 38 vinterbadere….
I september fik Diamanten en ordentlig omgang sort. Et hold af friske badefolk greb malerkosten og behandlede husets flader så “stenen” kunne skinne klart, alt foregik under kyndig vejledning af Bøje.
Indvendigt havde husalfen skrubbet og skuret med sæbespåner, så alt var i fineste stil åbningen.
D.3. oktober 2015 var flaget hejst og 30 vinterbadere nye som gamle medlemmer var mødt op til en lille sammenkomst med lidt gyldne dråber og mundgodt, den lovede udvidelse af saunatimer ventede så vinteren kunne bare komme….
Den 28. november havde vi besøg af gæster, vores venskabsklub Nødebo og deres badevenner fra Berlin. Bernauer Eisheiligen kom 21 og 7 fra Nødebo – vi deltog med 16 tilmeldte, så der var fuldt hus, snakken gik på dansk, tysk og engelsk. Vi modtog nogle dejlige specialiteter fra Brandenburg Regionen som tak fra de Eisheiligen, som havde nydt at bade i det salte åbne hav, deres daglige bad foregik i en skovsø.
Det var nogle utrolig hyggelige Berlinerbadere og vi var ikke i tvivl om, at de havde nydt det. Barbara, som kommer fra Østrig, var en strålende tolk og havde også fungeret som madmor for vores fine brunch.
Den 21. december sluttede vi året af med en solhvervsaften, hvor menuen stod på saltsnitter, vin og juleøl. Juleøllen var flot sponseret af Rema 1000 ved Brian Kyhl. Vi fik ønsket hinanden god jul og taget afsked med året 2015 – vinteren lod stadig vente på sig.
I starten af 2016 kom kulden dog til gengæld med lidt mere rigtig vinterbadning, men vi fik afholdt vores Nytårskur uden is. D.10. januar mødtes hatteudsmykkede vinterbadere ved huset og tog en dukkert til Helsingør Dagblads fotolinse og drog derefter til Bådeklubben, hvor der var servering af champagne og bager Hans dejlige kransekage – formanden holdt sin nytårstale og humøret var som vanligt højt.

Det lille hus ved pynten har både ude som inde fået diverse forbedringer: Der er blevet isat to udluftningskanaler i omklædningsrummet, tætningslister i hjørnerne ved saunaen, og et flot gelænder ved indgangen sponsoreret af Hornbæk Trælast – stor tak for det.
Et af vores medlemmer var meget uheldig på trappen i et fald og brækkede hoften. Vi besluttede derfor at udstyre ydersiden af trappen og repos med et hegn. Der er desuden blevet sømmet gummimåtter mellem trappe og bro 7, så man ikke skrider der. Der vil også blive sat gule striber på hvert trin, men det våde vejr har indtil nu forhindret dette. Der er blevet sat endnu en lampe op på trappen, hvilket har hjulpet meget.
Men alt i alt så må man være opmærksom og forsigtig, når badets glæder kalder.
Den Sorte Diamant er omgærdet af hjælpende medlemmer, men en må dog fremhæves fra badeholdet SPRINGFYREN Peter Storminger, som når vandet stiger til eksempel ved Gorms besøg, så er han på pletten med sandsække efter en meget farefuld færd på stenene ud til huset. Gummimåtter har han fasthæftet og vandtemperaturen kan nu aflæses indenfor efter, at Peter har fastgjort måleren til broen så den kan følge vandstanden.
Tak for det Peter..
Men jeg vil også gerne takke en super bestyrelse for et stort arbejde, Kirsten Storminger som holder informationsniveauet så højt, at det ligner Breaking News og så laver hun opinionsundersøgelse, så I alle kan blive hørt og så vidt muligt tilgodeset, et stort arbejde.
Karin Lenz som styrer finanserne med sikker Nordjysk fornuft, efter et par kursus timer hos J. Haagen er kolonnerne sat og rettidig omhu er statueret.
Ole Søndergaard som med stoisk ro styrer vores hjemmeside og saunaskema på fineste vis.
Så er der Bøje Larsen, som nu forlader skuden. Når talen i Hornbæk falder på Bøje lyder det ofte ” hvad har han nu gang i?  “Har man mødt hans videbegærlige krudttønde af et barnebarn, så kan det siges uden tvivl, at her er arvemassen absolut sikret. Disse aktive gener har vi nydt godt af i relation til vedligeholdelse af vores hus, sammensætning og opstilling af saunatimer.
Vi håber da også fremover at kunne søge råd og vejledning hos dig, når din tid tillader det.
Lis Svenning forlader os også, alvorlig sygdom i familien og nogle børn og børnebørn, der kalder, har gjort, at hun er taget over dammen til USA for længere tid.
Lis har om nogen været med i pionertiden både i bestyrelsesarbejdet med opførelse af et badehus og de kolde timer på pynten. Vi vil savne hendes befriende humør, gå på mod og levende latter. Hun følger os dog og vil også komme på besøg.

Vores forening har det godt, vi har penge på kontoen blandt andet til uforudsete udgifter og vedligeholdelse af huset. Vi har en fin aldersfordeling af medlemmer: mænd 28 under 60, 33 over, kvinder 72 under 60, 55 over. Det er glædeligt, at så mange “unge” har fundet vejen til vinterbadning.
Vores medlemstal har rundet de 200. De mange nye medlemmer har hver og een tanker om vores forening og drømme om stedets udvikling. Sådan må det nødvendigvis være, men rammerne skal kunne holde, så vi må til stadighed som første prioritet altid sørge for at bevare vores DNA, vores særkende fællesskabet i humor, gensidig omsorg og frem for alt glæden ved vinterbadets værd.
Så kan vi sikkert svømme videre mod de mange nye sæsoner i HORNBÆK VINTERBADELAUG..

Aase Kjær
formand

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

Referat fra medlemsmøde efter generalforsamlingen.

Referat om løst og fast fra medlemsmøde i Hornbæk Vinterbadelaug i forbindelse med Generalforsamlingen
6. februar 2016

De ca. 50 deltagere delte sig op i 8 grupper:

Gruppe 1.

–          Udvidelse af huset kunne bruges til et kombineret relax- og omklædningsbygning

–          Bestyrelsen skal arbejde på at finde et nyt festudvalg

–          Ønske om pejs?

–          Ønske om sommerbruser

–          Medlemsbegrænsning ved 300?

–          Ønske om stige i havnen som sikkerhed – bare et par trin

Gruppe 2

–          Dør/trappe til vand direkte fra omklædning

–          Bænk på østsiden/sydsiden op ad huset

–          Sorte gummimåtter trappe og repos videre op

–          Forslag om at der ligger en lamineret seddel med påskriften ”jeg er ude at løbe”, som løberne kan lægge på deres tøj/taske, når de er ude at løbe. Herved undgås uro hos andre, når der står en taske uden person

–          Fast undervisning om brug af hjertestarter ved sæsonstart

–          Åbent i maj og meget gerne også i september for omklædning

–          Opstramning af kæderne på trappen af sikkerhedshensyn

–          Vinterbadeflag vi kan hejse ved særlige lejligheder

–          Forslag om at støtte badebroen ved Sandagerhusvej med fx kr.1500,- – og så er det også et tilbud til vinterbaderne

Gruppe 3

–          Ønske om en A4 kalender, hvor der er plads til at skrive dato, navn, brug af omklædning og brug af sauna

Gruppe 4

–          Udbedring af eksisterende trappe med henblik på skridsikkerhed – evt. gummi på trinene og fast gelænder i stedet for kæder

–          I forhold til udvidelse er der stor interesse for trappe direkte fra huset

–          Gerne åbent i september for omklædning

Gruppe 5

–          Saunagus en time om måneden

–          God ide med morgen solterrasse og direkte nedgang til vandet fra omklædningen

–          Vi sætter pris på det enkle: vi kommer for at bade og ha’ saunatid. Lad det andet hyggelige foregå andre steder. Derfor behøver vi ikke udvidelse af huset.

–          Vi sætter pris på fredagskomsammen i løbet af sommeren

–          Vinterbadning bør være for alle, da det er noget af det mest sundhedsfremmende for især ældre. Hvis der bliver så stor tilmelding at det overskrider kapaciteten, skal klubben udvides.

–          Vi synes at bestyrelsen skal have lov til flere middage som anerkendelse

Gruppe 6

–          Det vil være dejligt, hvis bestyrelsen på baggrund af erfaringerne fra maj åbner omklædningen i september, hvis vejret er dårligt

–          Vi synes, at man godt på sigt kan åbne for badetøj i familietiden. Vi er nogle, der arbejder lokalt og har et professionelt forhold til børnene og måske ikke lige synes, at vi skal være nøgne sammen

–          En trappe fra badehuset vil være dejligt, men luksus

–          Behøver lyset i omklædningsrummet være så kraftigt – overgangen til mørket udenfor er meget brat

Gruppe 7

–          Udbyde både ansvar og arbejde ved diverse aktiviteter – vi savner fx søndagsmorgenmad uanset andre aktiviteter

–          Udvidelse af badehus:
1. Hvad er formålet – ny trappe? Udvidet hygge for nuværende medlemmer? Mere plads? Hvad så med sauna?

2. Hvad med økonomien? Bør vi ikke konsolidere os? Kan vi forvente at have løbende god økonomi fremover?

3. Hvor mange medlemmer er ønskelige?

4. Hvad vil en udvidelse egentlig give os (på godt og ondt)?

Gruppe 8

–          Regnskab og budget udsendes sammen med dagsorden til Generalforsamlingen

–          Indkomne forslag til generalforsamlingen skal fremsendes sammen med dagsordenen og skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen

Referat fra grupperne:
Kirsten Storminger

___________________________________________________________________________________________