2015

Referat af generalforsamling i Hornbæk Vinterbadelaug lørdag d.31. januar 2015 kl. 11.00 i Sognehuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jørgen Haagen Nielsen
  Jørgen Haagen Nielsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i tide.

   

 2. Valg af referent – bestyrelsen foreslår Kirsten Storminger
  Kirsten Storminger blev valgt.

   

 3. Valg af stemmetæller – bestyrelsen foreslår Gert Christiansen
  Gert Christiansen blev valgt.

   

 4. Formandens beretning v. Aase Kjær
  Aase Kjær fremlagde beretning for året der gik. Beretningen, som blev ledsaget af et powerpoint show over årets gang, blev vedtaget med applaus. Beretningen lægges på Vinterbadelaugets hjemmeside www.hornbaek-vinterbadelaug.dk

   

 5. Forelæggelse af regnskab v. Kasserer Karin Lentz
  Karin uddelte og gennemgik årets regnskab, som blev godkendt med enkelte kommentarer.

   

 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år v. Kasserer Karin Lentz
  Karin uddelte og gennemgik budgettet for det kommende år, som herefter blev godkendt.
 7. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr – bestyrelsen foreslår, at indmeldelsesgebyr og kontingent forbliver uændret v. formand Aase Kjær
  Uændret indmeldelsesgebyr og kontingent blev vedtaget.

   

 8. Orientering om fremtidig kontingentopkrævning via PBS v. formand Aase Kjær
  I skrivende stund er det endnu uafklaret hvilken metode til kontingentopkrævning er den mest hensigtsmæssige. Bestyrelsen arbejder videre med punktet.

   

 9. Indkomne forslag
  Jørgen Haagen kunne konstatere, at begge forslag var indkommet i tide.
  Forslag 1 – ændring af badehus v. Filip Heiberg
  Filip beskrev sit forslag som en ide, som bestyrelsen kunne arbejde videre med, hvilket blev modtaget i den ånd det var indsendt.
  Forslag 2 – tilladelse til badetøj i saunaen v. Lise Bertram
  Lise kunne desværre ikke være til stede af arbejdsmæssige årsager, hvorfor dirigenten fremlagde forslaget.
  Vi kunne konstatere at argumentet om, at det var af hensyn til børn og unge ikke var relevant, idet Hornbæk Vinterbadelaug ifølge vedtægterne er en forening for voksne over 18 år.
  Efterfølgende blev de tilstedeværende 42 stemmeberettigede medlemmer bedt om en tilkendegivelse af deres holdning til forslaget. Forslaget faldt med 40 mod nul. 2 undlod at stemme.
 10. Valg af bestyrelse

  På valg:
  1. Næstformand Lis Svenning Hansen – er villig til genvalg
      Lis Svenning Hansen blev genvalgt.

  2. Kasserer Karin Lentz – er villig til genvalg
      Karin Lentz blev genvalgt.
  3. Bestyrelsesmedlem Bøje Larsen – er villig til genvalg
       Bøje Larsen blev genvalgt.

  Ikke på valg:
  1. Formand Aase Kjær

  2. Sekretær Kirsten Storminger

   

 11. Valg af bestyrelsessuppleant
  Ole Søndergaard – er villig til genvalg
  Ole Søndergaard blev genvalgt.

   

 12. Valg af revisor og revisorsuppleant

  På valg: Revisor Peter Storminger – er villig til genvalg
  Peter Storminger blev genvalgt.
  Ikke på valg: Revisorsuppleant Jesper Mygind

   

 13. Eventuelt.
  Under eventuelt orienterede Aase Kjær om aktivitetsudvalgets ønske om at stoppe. Aase opfordrede medlemmerne om at overveje at overtage arbejdet i aktivitetsudvalget.
  Formand for aktivitetsudvalget Gert Christiansen supplerede med at nævne de kommende arrangementer: 22.02 – søndagsbrunch, 22.03 – dåb, 25.04 – årsfest. Disse arrangementer er planlagt. Aktivitetsudvalget vil gerne invitere kommende medlemmer af aktivitetsudvalget til at deltage i et af udvalgets planlægningsmøder.

   

  Derudover var der ros til foreningens høje informationsniveau.

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Kirsten Storminger
  Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug
  01. februar 2015

Formandens beretning:

Hornbæk Vinterbadelaug –

Sæson 2014 – 2015

Beretning

Året startede i sporene af stormen ”Bodil”. Havnen tog uge for uge mere og mere form, men reparationsarbejdet strakte sig langt ind i foråret. Vinterbadelauget gav en hånd med ved broreparation, sten, der skulle fjernes og meget andet.
Vi fik erhvervet et stort antal sandsække via halinspektør Stig Petersen fra Hornbæk Idrætsforening. Disse blev anbragt bag huset til brug ved eventuel fremtidig vandstandsforhøjelse. Dem har vi haft glæde af!

Den 16. og 22. februar havde vi arrangeret to førstehjælpskurser med 20 deltagere på hvert hold. Undervisere var John Mogensen og Ole Cosmus fra Nordkystens liveredningstjeneste. Kurserne blev en stor succes – både til brug i hverdagen og ikke mindst som vinterbader.
Vi fik lov til at låne en slags båre (et spineboard), som kan flyde i vandet. Med den og med vores hjertestarter er vi bedre sikret. Derudover har vi lagt en nødtelefon ned i badehuset, så man kan ringe 112. Vi blev opfordret til at gentage kurserne næste år.

Den 23. februar inviterede aktivitetsudvalget på søndagsbrunch med hjemmelavede specialiteter. Det er godt, at det siges, at man også forbrænder hurtigere ved vinterbadning – vi kunne bruge mange kolde afvaskninger efter dette måltid.

Søndag d.16. marts havde vi besøg af 12 vinterbadere fra Nødebovikingerne, som er vores venskabsvinterbadeklub. Vi hygger og udveksler historier om badelivet. Nødebovikingerne skulle deltage i VM-Vinter-svømning i Finland. Det forlyder, at de klarede det flot.

Lørdag d. 22. april holdt vi for førstegang årsfest for vores medlemmer. 42 medlemmer kom som afslutning på vinterbadesæsonen feststemte til aktivitets-udvalgets super planlagte fest i Hornbæk Skoles kantine. Der var sange, taler og underholdning aftenen igennem. Man kan sige, at vi ”det kolde havs badekunstnere” har dannet en koloni, der kan meget sammen men først og fremmest være i hinandens selskab. Man behøver ikke frygte døde øjeblikke – alt og alle lever.

Aftenens højdepunkt var kåringen af årets vinterbader. Valget faldt, ja man fristes til at sige naturligvis og selvfølgelig – på GERT. Som badekunstner er han en sikker grundfarve i lauget ”altid i” er han garant for. Jeg husker første gang, hvor vi søgte efter vand, noget is, ja bare noget vi kunne ”hoppe i” – selvfølgelig lykkedes det ved hjælp af kosteskaft m.m. at få flyttet nogle isflager, så vi kunne ”baderulle” i grødis.
Gert er et stort aktiv for aktivitetsudvalget og ikke mindst for badelauget – man får hurtigt brugt superlativerne op, når det gælder GERT.
Som årets vinterbader fik Gert overrakt et smukt maleri af badehuset på pynten malet af Hornbækkunstneren Jonna Fritzen, som selv er vinterbader. Maleriet fungerer som ”vandrepokal” – og det er en pokal, man gerne vil eje – i modsætning til andre gyselige pokaler.

Efter festen blev badehuset lukket frem til sæsonstart d.4. oktober 2014.

Som vanen tro startede sommerens fredagsbadninger fra vores forskellige perler. Det var slående at opleve kystens forvandling fra sted til sted efter stormen. Århundredets storm havde virkelig sat sine spor. Der, hvor man før cyklede, var vejen væk, skrænter rejste sig uventet og vores sted ved Dronningmølle måtte vi opgive at bade fra. Sådanne sommermorgner med et stille blåt hav, der skånsomt tog imod os, syntes stormens kræfter som en umulig drøm.

Den 16. juli var der grillaften. En fantastisk sommer gav også denne aften det bedste, man forstår ved den danske skærsommer. Det var rent ”HipHipHurrah” i vores lille koloni med dejlig medbragt grillmad og diverse gode drikkevarer afsluttet med den smukkeste solnedgang.

Hornbæk Vinterbadelaug deltog i uge 31 med en orientering om vinterbadningens sundhed, mentalt og fysisk. Vi orienterede om foreningen og det sociale aspekt, som er en stor del af vores foreningsliv. Vi fremviste huset og alt, hvad det rummer. Selvfølgelig ledsaget af en tur i havet – glade bådfolk understøttede stemningen.

Badelauget deltog også i Kulturnatten. Bøje havde taget sin festlige popkorn-maskine med, så han og jeg poppede løs. Vi var spændte på, hvor mange der kom. De forgangne år havde vi ikke været succesfulde, men i år stod vi som sild i en sauna og fortalte om huset, foreningen og medlemskab. En rigtig god aften.

Nu nærmede sæsonstarten sig og bestyrelsen havde lavet diverse tiltag:
Udvidelse af åbningstiden i saunaen med 30 % – fra 20 timer til 30 timer om ugen, hvilket viser sig at være til stor glæde for medlemmerne.
Gæsteordningen blev fastlagt til kr.30,- pr. gæst. Desuden blev et midlertidigt medlemskab fastsat til kr.100 pr. uge.
Hus og omgivelser bliver renoveret:
Trappen, som var blevet kørt sønder under udbedring af østre mole efter stormen, bliver delvist nyetableret. Havnens forsikring betalte for dette, som blev udført af Brd. Petersen fra Gilleleje.
Tovværket langs hele trappen bliver udskiftet med et kunstfibertov, som skulle holde bedre og er vedligeholdelsesfrit.
Noget, der virkelig trængte, var trappetrin ved nedgangen fra badeplatformen. En enkelt løsning udtænkt og udført af Tømrermester Christian Ingemann. Det har vi nydt godt af fra dag 1. Det var ubehageligt at glide ned ad den skrå rampe.
Badehuset blev hovedrengjort og malet oven på stormen. Bøje sponsorerede og udførte arbejdet.

Selve sæsonstarten fandt sted lørdag d. 4. oktober 2014, hvor vi vendte hjem til badehuset ved en glidende overgang, idet vi mødtes ved ”Sunspot”. 40-50 vinterbadere sprang under en solbeskinnet blå himmel ud i bølgerne og et 16 grader varmt havvand. Herefter vandrede vi til huset via stranden eller cyklede til havnen. Her ventede huset og den nye flagstang med nyt flag. Formanden stod klar med en lille en til halsen og lidt sødt.

Hvorfor nu en flagstang…………………………
Ved årets havnefest sad Kirsten Storminger og jeg på Bådeklubbens terrasse. Flagene stod smukt i havnen, men mod øst ved det sorte vartegn manglede noget – nemlig et flag. Vi tænkte, at det også ved vores festligheder ville være flot med et Dannebrog. Som sagt så gjort – Christian Ingemann satte en flot flagstang og det dertil indkøbte flag blev hejst mod den blå himmel og ses såvel fra øst- som fra vest-stranden og gav øst-molen et flot løft.

Sæsonen er i gang og vi var spændte på udviklingen i vores medlemstal, men det er kun gået en vej – op og tæller nu 157 aktive medlemmer. Vi tilskriver en stor del de udvidede saunatider for at det øgede antal medlemmer har bredt sig fint over ugens dage – kun fredag morgen med den lille skarpe kan der være kødannelse! Der er også mange af vores nye medlemmer, der deltager i vores fælles arrangementer. Solhvervsaftenen med en dukkert og saltsnitter bagefter i Bådeklubben var en skøn aften. Igen overgik aktivitetsudvalget sig selv. Evas hjemmelavede rullepølse og leverpostej gik rent ind – enkelt og lækkert. Gert underholdt i vanlig stil, Jonni og Jette havde det store overblik. En dejlig aften!

Vi ender, hvor vi begyndte med storm over Hornbæk Havn. Nytårskuren stod for, men stormen ”Egon” lavede en slag ”deja-vu” – vandet steg i takt med bekymrede miner hos havnens folk.
Badehuset havde sikret sig ved sandsække – og Peter Storminger, den unge mand forcerede vandet ved som en anden gazelle at springe fra sten til sten for at se til husets tilstand. Dagen før havde han lagt sandsækkene foran dørene og de havde gjort deres til, at kun lidt vand var trængt ind.
Havnen som sådan stod også distancen.

Nytårskuren måtte begrænses til champagne og kransekage – det våde element var for vildt. Mens vi sad og så ud over havnen og vores hus i horisonten kunne vi med stolthed gøre honnør og skåle for en by, hvor sammenhold er et absolut særkende.

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et flot arbejde:
Kirsten Storminger, hvis nyhedsformidling og informationsniveau får såvel DR som andre nyhedsformidlere til at blegne..
Vi er i rigtig gode hænder hos kassereren Karin Lentz, som med nordjysk grundighed holder styr på finanserne og det bliver ind i mellem til vågen nætter – holder det nu? – det gør det stor ros til Karin.
Styring af medlemmerne står både Kirsten og Karin for, så her kan selv ”livredder-tjenesten” pakke sammen.
Bøje Larsen og Ole Søndergård sørger for saunadækning, så vi kan blive både kogt og stegt i snart alle døgnets timer.
Lis Svenning Hansen, som desværre ikke kan være her grundet alvorlig sygdom i familien styrer suverænt vores hjemmeside.

Og så er der jo alle medlemmer – I som gør det hele værd – en sagde til mig lettere omskrevet: Før følte jeg ofte vinteren lang og trist – nu ler jeg mig frem til foråret, så er man en taknemmelig formand