2014

Referat af Generalforsamling lørdag, den 15. februar 2014

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jeanette Eilertsen
  Jeanette Eilertsen blev valgt og kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge Hornbæk Badelaugs vedtægter.

 

 1. Valg af referent – bestyrelsen foreslår Kirsten Storminger
  Kirsten Storminger blev valgt.

 

 1. Valg af stemmetæller – bestyrelsen foreslår Gert Christiansen
  Gert Christiansen blev valgt.

 

 1. Formandens beretning v. Aase Kjær
  Aase Kjær fremlagde sin beretning fulgt af et PowerPoint show af årets begivenheder. Beretningen blev godkendt med applaus. Aases beretning vil blive udsendt til medlemmerne sammen med referatet. Begge dele vil siden hen blive lagt på Badelaugets hjemmeside www.hornbaekvinterbadelaug.dk.

 

 1. Forelæggelse af regnskab v. Kasserer Helene Knudsen
  Byggeregnskab og årsregnskab samt driftsregnskab vedhæftes.
  Kasserer Helene Knudsen gennemgik dels byggeregnskabet og dels årsregnskabet. Begge dele blev godkendt. Herefter gennemgik næstformand Mette Bjørn driftsregnskabet for 1. halvår af 2014. Dette blev ligeledes taget til efterretning.

 

 1. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr – bestyrelsen foreslår, at indmeldelsesgebyr og kontingent forbliver uændret.
  Bestyrelsens forslag blev godkendt.

 

 1. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
  Forslag 1.

Forslag om afdrag af gæld til havnen v. Inge og Jørgen Kiebernich (medlemsnummer 39 og 40)
Stormen i december har medført skader på flere af anlæggene på Hornbæk havn. Skadernes udbedring kræver omkostninger, der ikke kan betales af Hornbæk havn uden hjælp ude fra. I forbindelse med opførelse af vores dejlige bygning på østre mole har Hornbæk Vinterbadelaug en gæld til havnen på kr. 55.000. Vi vil foreslå at nedbringe gælden hurtigst muligt. Vi stiller forslag om et frivilligt tilskud på ca. kr. 400 til hurtig afvikling af denne gældspost.
Jørgen Kiebernich fremlagde forslaget, som var stillet, inden man kendte det egentlige regnskab. Alle var positive over for forslaget, men da det ser ud til, at vi dels kan betale kr.23.500,- tilbage til havnen i 1. halvdel af 2014 og de sidste kr.30.000,- tilbage i 2.halvdel af 2014, vil vi afvente med at gøre brug af de gode intentioner. Bestyrelsen takkede for støtten.

 

 1. Valg af bestyrelse
  På valg:
  1. Formand Aase Kjær – er villig til genvalg
  Aase Kjær blev genvalgt.

2. Sekretær Kirsten Storminger – er villig til genvalg
Kirsten Storminger blev genvalgt.

Ikke på valg:
1. Næstformand Mette Bjørn – ønsker at træde ud af bestyrelsen – bestyrelsen foreslår Bøje Larsen
Bøje Larsen blev valgt ind i bestyrelsen.

2. Kasserer Helene Knudsen – ønsker at træde ud af bestyrelsen – bestyrelsen foreslår suppleant Karin Lentz
Karin Lentz blev valgt ind som kasserer i bestyrelsen.

3. Bestyrelsesmedlem Lis Svenning Hansen

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleant
  Karin Lentz – hvis Karin Lentz bliver valgt til bestyrelsen, er bestyrelsessuppleantposten ledig – bestyrelsen foreslår i så fald Ole Søndergaard
  Ole Søndergaard blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg:
Revisorsuppleant Jesper Mygind – bestyrelsen foreslår at Jesper Mygind fortsætter.
Jesper blev genvalgt.

Ikke på valg:
Revisor Peter Storminger

 

 1. Eventuelt.

Medlem af aktivitetsudvalget Eva Hansen fremførte uforbeholden ros til den samlede bestyrelse. Hvilket medførte stående applaus.

Medlem af aktivitetsudvalget Gert Christiansen gjorde opmærksom dels på den kommende søndagsbrunch søndag d.23.02.14 med deadline d.19.02.14, dels på den kommende årsfest d.26. april. Alle gode forslag er velkomne.

Medlem Hanne Gordon gjorde desuden opmærksom på, at der er støttebanko for Hornbæk Havn torsdag d.27.02.14 kl.19.30. Det foregår i Hornbækhallen.

Med venlig hilsen
Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug
16. februar 2014

Formandens beretning

Sæson 2013 – 2014

Det har været en meget begivenhedsrig sæson – en så at sige ny æra for lauget.

Vi lagde ud med en festlig nytårskur. Derefter kom vinteren endelig med alt, hvad det indebar for den hærdede flok, af kulde, is og bidende vind, som gjorde omklædningen til den absolutte prøvelse vi var vænnet til – og dog!

8 aktive og 2 passive medlemmer drog til Skagen Vinterbadefestival – en tilbagevendende begivenhed, som flere af vores medlemmer har deltaget i. Beretninger fra turene er entydige. Det er en hyggelig og anderledes oplevelse at vinterbade ved Danmarks nordligste grænse.

Som diametral modsætning besøgte 9 medlemmer Nødebo Vikingerne for at besøge vores venskabsforening. Her var der hygget et stort hul i isen, hvor man tog en dukkert med efterfølgende sauna. Tankerne meldte sig straks; hvor bliver det skønt, når vi også har omklædning og sauna faciliteter.

Det bliver der arbejdet på ”full time” fra bestyrelsens side i den nedsatte arbejdsgruppe bestående af: Jørgen Haagen, Michael Fritzen, Nicolaj Sneum, Jørgen Grumstrup, Peter Storminger og fra bestyrelsen Kirsten Storminger, Mette Bjørn og Aase Kjær.

Som forarbejde havde vi fået et tilbud på henholdsvis hus med sauna og fundament. Men efter andet møde i arbejdsgruppen viste det sig, at Nicolaj kunne påtage sig begge opgaver dvs. både fundament og hus, naturligvis i samarbejde med Jørgen Grumstrup. Vi valgte den løsning, da Nicolaj jo er bekendt med forholdene på stedet og de deraf følgende krav om soliditet. Tilbuddet var noget dyrere, men pengene var der stort set og bestyrelsen arbejdede ihærdigt videre med at søge fonde og lokale sponsorater. Arbejdet begyndte, og da de første sten var fjernet og cementsoklerne støbt, havde vi det som ”Jeppe på Bjerget”; ”drømmer jeg eller er jeg vågen” – Jo, nu var drømmen endelig på vej til at blive til virkelighed.

Kirsten S. havde i mellemtiden haft sine kampe med diverse myndigheder vedrørendebyggetilladelse m.m. Krav om handicapadgang var vanskelig at honorere, men med hjælp fra lokal side (Per Christensen) lykkedes det at få dispensation, og d.14.05 13 var byggetilladelsen i hus. De øvrige krav havde vi jo opfyldt, så byggeriet var godt i gang.

I begyndelsen af april havde 14 medlemmer taget turen til Kallis 1 km. nord for Helsingborg. En skøn oplevelse med en dejlig saunabadning. Der var frokost på færgen hjem og højt humør.

Den 28. april havde vi sæsonafslutning med en dukkert og morgenbord. Cheflivredder John Mogensen var inviteret til at fortælle om strømforhold og især hestehuller (revlehuller) og hvordan man takler panikken, hvis strømmen tager over.

Den 17. maj 2013 oprandt dagen, hvor vi kunne invitere til rejsegilde. Formanden skar bøgegrene, mens Nicolaj Sneum flettede de obligatoriske kranse, flaget blev hejst og på den smukkeste solbeskinnede forårsdag kunne formanden i sin tale takke relevante parter, især Nicolaj Sneum. Også husets arkitekt Jørgen Grumstrup talte. Derefter var der øl og pølser, som det sig ”hør og bør”.

I juli måned skulle huset grundes og males. Den trofaste skare stillede op – ja, og det blev i ordets bogstaveligste forstand. Stiger blev opstillet i halsbrækkende stil, og mens to-tre personer fungerede som afstivere, hang Peter Storminger under tagets udhæng. Men som altid i vinterbaderstil er det med latter, højt humør og sluttelig ”en lille en”.

D.24. juli 2013 kunne vi for 3. gang holde grillaften. I den skønneste sommeraften sad vi i drømmens virkelighed, mens pølser, bøffer, fisk og meget andet dansede på grillens kul, kunne vi sidde og se på resultatet af tre års arbejde – et badehus med sauna.

D. 21. september havde vi ekstraordinær generalforsamling. På grund af øgede udgifter til drift af huset foreslog bestyrelsen, at kontingentet blev forhøjet fra kr.300,- til kr.600,-. Indmeldelsesgebyret blev fastholdt til kr.200,- og passivt medlemskab kr.100,-. Brug af sauna og omklædningsrum kræver aktivt medlemskab. Forslaget blev vedtaget. Derudover blev et nøglegebyr på kr.150,- også vedtaget samt husorden og sauna åbningstider.

Så kom dagen, hvor det blev ganske vist. Huset kunne indvies. Efter uger med hårdt arbejde: Indretning af huset (udvalg), bænkeproblematik afgjort, saunaovn, timer, skilt til huset, den sidste finish med vindskeder og reparation af fejl og mangler. Invitationer (udvalg), dagens forløb og indhold. Ja, herefter var alt parat.
Dagen startede i Bådeklubben med morgenbrød og kaffe. Der blev holdt tale af Formanden for Fonden Hornbæk Havn, Jørgen Haagen, som på bedste humoristiske vis gav et historisk rids fra det beskedne ønske om en badetrappe til det erklærede mål et hus med sauna. Senere talte Formanden for HIF, Peter Poulsen, hvor han gav os gode ord med på vejen. Vi har jo haft stor glæde af vores medlemskab af HIF, ikke mindst i forhold til klubbladet.
Derefter talte Borgmester Johannes Hecht-Nielsen. Han fortalte blandt andet om den omsiggribende trend langs Helsingørs kyststrækning – vinterbadning med tilhørende faciliteter.

Sluttelig talte formanden, som ud over at fortælle ”eventyret om broen mod øst”, takkede de mange, som har medvirket til, at Hornbæk har fået et badehus med sauna for vinterbadere – og det et hus med den flotteste placering langs kysten. Takken gik til de mange sponsorer (sponsorskilt), diverse fonde, men ikke mindst de mange lokale, som har støttet vores projekt. Vi har også meget at takke Hornbæk Havn for – velvilje og økonomisk håndsrækning og meget andet.

Efter at hyggepianist Mogens Christiansen havde spillet til endnu en af badelaugets sange, drog alle ud til huset, hvor borgmesteren klippede den røde snor. Herefter var badelauget vært med et glas champagne og lidt sødt. Dagen sluttede med en dukkert og afprøvning af den nye sauna og et flot fælles foto.

Herefter starter et nyt kapitel i Hornbæk Vinterbadelaugs historie med overskriften ”Sauna”.

Vi har fået lavet et nøglesystem med brikker til alle brugere af huset. Disse blev udleveret hurtigst muligt efter betaling. Timeren er sat til af El-Bjarne, så opvarmning af ovnen starter 3 kvarter før åbningstid. Der er lavet et skema, hvor brugerne krydser sig af, så vi kan danne os et overblik over behov for åbningstider. Hvilket også har et finansielt aspekt: Hvor meget har vi råd til?

Kirsten og Peter Storminger er blevet ”saunainspektørparret”. Formanden har opsyn og rengøring af huset. Vi forsøger fra bestyrelsens side at have styr på tingene, så medlemmerne får størst glæde af huset.

For medlemmer er der kommet, og det i en lind strøm – det er rigtig dejligt at se så mange hornbækkere tage huset til sig på hver deres måde og i hver deres gruppe. Det er også hyggeligt, at så mange af de nye medlemmer deltager i vores arrangementer.

Første gang ved søndagsbrunchen d.27. oktober 2013. Vores aktivitetsudvalg bestående af Gert og Jette Christiansen, Eva Hansen og Jonni Sørensen havde lavet en overdådig brunch med hjemmelavet rullepølse, pandekager og alt, hvad der hører til – og de holdt sig oven i købet inden for budgettet.
John Mogensen var inviteret for at fortælle om den hjertestarter, som Hornbæk Vinterbadelaug låner hos livredderne. Det var som hver gang, når John fortæller, informativt og pædagogisk. Efter den dejlige brunch kunne hjertet jo godt have sat ud!

D. 12. november 2013 var der endnu engang tur til Kallis med fællesbad, sauna, gys og relaxafdeling. Turen sluttede med kinesisk føde.

D. 24. november fandt årets sidste søndagsbadning sted med 38 deltagere. Laugets sangskat blev udsat for Henrik Munks klarinet og det skadede bestemt ikke – vi sang af Karskens bælg, også Gerts nye saunavers.

Alt imens vi nød saunaen, også selvom det stadig var lunt i vejret, og alt imens vi næsten dagligt mødte nye medlemmer og fik nye medlemmer. Ja, alt imens det hele lige gik så godt, lurede en endnu ukendt udfordring for vores sorte diamant – stormen ”Bodil”.

Fredag d. 6. december gik hun i land og det med en kraft som århundredes furie.
Da man om morgenen nærmede sig havnen i næsten umulig vindmodstand, stod vandet allerede højt op i havnen og som dagen gik, blev det værre og værre. Man stod bare i en næsten tsunamitid og så på, mens havet, det hav som dagene før havde holdt vores kroppe i velkendte bølgers favntag, nu slog ind over alt med en sønderrivende kraft. Bådene fløj i luften og vandet bare steg og steg.

Alt var kaos. Nogle lagde sandsække, andre forsøgte at redde, hvad reddes kunne, og så var der dem, som løb rundt for at forevige den på en gang fascinerende og skræmmende natur. Strømmen var afbrudt og vi stod paralyserede, bekymrede og magtesløse, for langt, langt derude ved den yderste pynt lå en sort diamant, der som en klippefast ædelsten stod distancen, mens vi med gråd i stemmen frygtede det værste.

Vi aftalte at mødes næste morgen – det blev en vågen nat; for hvad ventede derude. Kirsten og Peter forcerede som de første de tre både og andet, som lå tværs over broen. Formanden fulgte efter. De havde skrabet en masse sand ud, vandet havde stået 40-50 cm højt og væggene var drivvåde. Men vinduerne holdt. Ja, vi blev godt klar over, at der var sket skader, især på elinstallationerne, men vi vidste heller ikke, hvor meget bygningen havde taget skade. Men huset stod og det var med noget lettet hjerte, vi drog hjem. Når jeg siger noget, er det, fordi de største dele af hjerterne var tunge – havnen var så såret.

De åbne sår slog en i møde og man tænkte straks; Hvad kan vi gøre? Det var derfor næsten befriende, at så mange mødte op til oprydning dagen efter. Rigtig mange medlemmer af vinterbadelauget var mødt op for at rense sårene. Og det er jeg som formand lidt/meget ”stolt” af.

Jeg talte sammen med tømrer Christian Ingemann, som havde været ude ved huset – en affugter skulle straks op. Men strømforholdene på hele havnen var jo lagt ned. Vi havde talt med El-Bjarne om vores problemer og det stod klart, at installationerne delvis var ødelagte. Timeren sad heldigvis så tilpas højt, at den var gået fri, men saunaovnen, el-radiatorerne og støvsugeren var ødelagte. Vi fik nødstrøm derud, Christian og jeg sejlede affugteren ud og en uge senere samledes et hold til afvaskning af bænke, gulv og andet.

Der var blevet lavet en nødbro uden om båden på tværs. Det var for risikabelt at have de grå lokker hængende i tovene, for bade det skulle vi. Lige efter stormen, da vi ikke kunne komme ud på broen, lavede vi en nødplan – badning ved ”Sunspot”.

Vi løb og vi løb til vandet nåede knæene og tilbage igen. Det var hyggeligt men al det sand – jo, vi var vist blevet bedre vant. Så stor var glæden, da vi igen kunne bruge huset til omklædning – i mørke selvfølgelig.

Der blev indkaldt til hastebestyrelsesmøde med forsikring og økonomi som hovedpunkter Vi havde kontaktet Codan vedrørende forsikring, men her var svaret klart og senere efter Stormrådet’s melding entydigt: Forsikringen dækkede ikke. Da vores økonomi var noget sårbar efter afslutning af byggeregnskab og et til dels ukendt driftsbudget, var udgifter på omkring kr.20.000,- ikke lige det vi havde brug for.

Det var derfor med stor glæde og lettelse, at vi først fik kr.10.000,- fra Fodboldens Venner og senere kr.7.000,- fra HIF’s indsamling til havnen. Vi er såmeget taknemmelige for hjælpen selvfølgelig, men også forståelsen for, hvor meget vi har måttet kæmpe for at få ”vores hus”.

A New Beginning: Status ved nytårskuren d.12. januar 2014 er et hus, der næsten ligner sig selv, saunafolket er vendt tilbage og vi andre, ja, Bøje hoppede af glæde, vi nyder den livgivende varme på krop og sind som fylder huset igen.

Der er så mange, der skal takkes, for huset er virkelig blevet en fælles sag. Så derfor tak til de mange. Af de øvrige vil jeg gerne starte med en stor tak til bygmester Nicolaj Sneum for det gode fundament og hus. Vi har haft vores uenigheder, sådan er det. En af gangene hvor jeg var ”go between” og vi sad i skuret sluttede Nicolaj med ordene; ”Aase, jeg har bygget jer et godt hus”. Det klarede århundredes storm……… Så han har nok ret……………….

Der er to bestyrelsesmedlemmer, som holder op: Mette Bjørn og Helene Knudsen.

Mette, du ligner diamanten ude på pynten, skarpe kanter, og i udfordrende storme står du distancen. Problemer er der for at løses, og når formanden er lidt nervøs ved indvielsestalen, så er der en hånd ”Det skal nok gå”. Hvis hun siger sådan, så går det sku’!
Kære Mette – tusind tak – vi kan jo stadig bruge dig – ikke?

Helene, du er jo perfektionisten i alt. Vi sad næsten og målte afstand, så indbydelseskortene til indvielsen var helt rigtige; Blomster, farver, balloner skal passe sammen og da du overtog regnskabet, var akkuratessen en sand sikkerhed – det stemmer på øre.
Kære Helene, tak, også du vil forhåbentlig være der, når vi fester – du startede jo som ceremonimester.

Jeg vil gerne takke redningsplankerne, der skyllede ind efter stormen:
Tak til Fodboldens Venner ved Stig Petersen
Tak til HIF ved Peter Poulsen
Tak til Bjarne Petersen fra Ahrendt Jensen
og endelig en stor tak til Allan Vodder og Jørgen Haagen – dagen efter stormen, hvor jeg kom ind på Havnekontoret, lød det straks: Huset holdt, nu må vi se, hvordan og hvornår I kan komme derud, som om I ikke lige havde andet at tænke på………

Jeg føler, vi føler, at nu er Hornbæk Vinterbadelaug et rigtigt medlem af familien ”Vores Havn”.

 

Hornbæk d.15. februar 2014
Aase Kjær
formand