2012

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 3. marts 2012

Der var 8 medlemmer til stede ved den ekstraordinære generalforsamling. Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling den 4. februar 2012

14 medlemmer var til stede

Referent:  Mette Bjørn

Ad 1. Valg af dirigent

Jeanette Eilertsen blev valgt som dirigent

Ad 2. Formandens beretning v. Aase Kjær

I det forløbne år er badelauget blevet optaget i HIF. Det har været af stor betydning for os, at få HIF-nyt som talerør. Den store synlighed i lokalområdet har formentlig været med til at skaffe flere medlemmer. Vi er pt. 40 medlemmer.

Bestyrelsen har undersøgt diverse muligheder for at få et badehus. Der har været kontakter  til havnebestyrelsen, Helsingør Kommune og arkitekt. Bestyrelsen arbejder med to muligheder: Et hus på Øster Mole og en ponton med hus på, der kan ligge i havnen. Der er indtegnet et badehus i lokalplanen for Hornbæk Havn. Et hus på land er vores første prioritet, og vi afventer lokalplanenes endelige vedtagelse. Sideløbende undersøger vi økonomi – herunder driftsomkostninger – for begge modeller.

Bestyrelsen har besøgt Snekkersten badelaug, Nødebo Vikingerne og Gilleleje Vintersvømmere. Ved de tre besøg har bestyrelsen fået fin inspiration til aktiviteter mv. samt gode kontakter.

Der er anskaffet ekstra trin til trappen, et nyt ”omklædningsrum” samt sat elastik ved badetrappens repos. I begyndelsen af vinteren bristede tovværket, og der blev opsat en kraftig metalkæde til erstatning samt en hundekrog.

Vore sociale arrangementer er forløbet over al forventning med mange deltagere.

Ad 3. Forelæggelse af regnskab v. Helene Knudsen

Regnskabet blev omdelt på mødet og godkendt uden bemærkninger. Vinterbadelauget har pr. 1. februar 2012 en formue på kr. 18.018,23.9

Ad 4. Indkomne forslag

Forslag til revision af vedtægter for Hornbæk Vinterbadelaug

Det udsendte forslag til vedtægter blev godkendt med følgende ændringer:                

  • 07 Generalforsamlingens dagsorden

                      pkt. 7 Valg af formand og et bestyrelsesmedlem (lige år)

pkt. 8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

  • 08 Bestyrelsen ………. Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Alle bestyrelsesafgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed …………..
  • 10 Foreningens regnskab …………. Foreningens kasserer, fører foreningens medlemsregister og kassebog og forestår foreningens økonomiske forhold afstemt med formanden. Revideret regnskab ………

De reviderede vedtægter skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Denne er fastsat til lørdag den 3. marts 2012 kl. 11.00.

Ad 5. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

Det blev besluttet at fastholde såvel kontingent og indmeldelsesgebyr.

Ad 6. Valg af bestyrelse

Aase Kjær, Kirsten Storminger og Jonna Fritzen blev genvalgt.

Ad 7. Valg af bestyrelsesuppleant

Lis Svenning Hansen blev valgt som bestyrelsesuppleant.

Ad 8. Valg af revisor og dennes suppleant

Peter Storminger blev genvalgt som revisor og Jesper Mygind blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 9. Evt.

  1. a)      Badetrappen

Flere medlemmer havde ”stødt fødderne” på de nye nederste trin på trappen. Bestyrelsen overvejer at erstatte disse trin med en mere hensigtsmæssig model.

  1. b)     Metalkæde som gelænder

Enkelte medlemmer havde været udsat for at ”fryse fast” til metalkæden. Jesper Mygind havde et forslag til beklædning af kæden, som han vil gå videre med. Bestyrelsen vil tage initiativ til at samle et arbejdshold, der kan sætte beklædningen på.

  1. c)      Kiste

Krogen mangler et par skruer. Også det vil blive udbedret.

  1. d)      Vinterbadefestival i Skagen

Gert og Mette gav en orientering om Vinterbadefestivallen i Skagen, hvor fire medlemmer fra Hornbæk havde deltaget. Det var en meget velorganiseret festival med mange forskelligartede oplevelser, som på grund af den store succes vil blive gentaget den sidste weekend i januar næste år i Skagen.

Dette gav anledning til en drøfte af om noget lignede kunne gennemføres i Hornbæk sammen med Turistforeningen. Flere af deltagerne i generalforsamlingen gav udtryk for, at de gerne deltog i en arbejdsgruppe mhp at undersøge mulighederne. Bestyrelsen vil tage initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe.

Beretning sæson 2011 – 2012

Sæson 2011 begyndte med den ekstraordinære generalforsamling vedrørende HVL’s optagelse i HIF. Bestyrelsens anbefaling om optagelse blev vedtaget, og dette tiltag har været meget værdifuldt for HVL. Vi blev modtaget med en positiv og konstruktiv indstilling til vores forening, jeg har som formand følt mig rigtig velkommen og i tilgift fået indblik i foreningsarbejde, som både viser en kæmpe stor arbejdsindsats og et dedikeret engagement. HIF deltager i DM i foreningsudvikling og vi kan her hente inspiration til foreningsarbejde og udvikling.
Det har været af stor betydning for os at få HIF-nyt som talerør – vi har fået tekst og billeder på vores forening, og jeg er overbevist om, at det har givet os mange medlemmer. Folk har kunnet læse om vores fællesarrangementer og oplevelsen ved vinterbadning, og ad den vej fået lyst til at ”prøve det”….

Efter den intense ideudveksling på den ekstraordinære generalforsamling, gik bestyrelsen videre med at undersøge diverse muligheder for et badehus. Jørgen Grumstrup udarbejdede tegning af badehus med sauna, som vi blev meget begejstrede for. Herefter (d.29.05.11) sendte vi en ansøgning til Fonden Hornbæk Havn. Havnebestyrelsen ser meget positivt på vores ansøgning og støtter projektet med vinterbadning fra Hornbæk Havn. Dog havde man fra havnens side et ønske om en reducering af størrelse, lokalplanskrav om taghældning og gjorde opmærksom på den kommende lokalplan under ”Dit Hornbæk”.
Jeg har senere haft kontakt til Susanne Eriksen fra Center for Kultur, Plan og Erhverv, som er ansvarlig for ”Dit Hornbæk” (lokalplanen). Hun var meget positiv og kunne fortælle, at ”vores hus” er indtegnet i lokalplanen for Hornbæk Havn og, dette er meget vigtigt, diverse myndigheder så som Kystdirektoratet og Miljømyndigheden i Roskilde allerede er forespurgt.

Vi sendte nyreviderede tegninger, revideret af Louise Grumstrup til Susanne Eriksen, hvor badehuset ligger nord/syd med en ændret taghældning på 12-15 grader samt reduceret størrelse til 3 x 6 meter.

I den mellemliggende tid efter diverse møder med havnen og inspiration fra andre vinterbadeklubber, havde vi fået ideen om en ponton med hus på, da vi har forstået, at placeringen er det ”store ”problem for havnen, og en placering i vandet ville være så meget lettere at få gennemført. Vi havde derefter et møde med Formanden for Hornbæk Havn Jørgen Haagen og Havnefoged Allan Vodder: 1. Hvad indebærer en ponton med hus af krav og omkostninger, drift m.m. 2. Hvad indebærer et permanent badehus på molen af krav og omkostninger m.m. Vi har nu disse to muligheder som arbejdsramme, dog er et hus på land stadig vores første prioritet, og så venter vi på lokalplanens endelige vedtagelse.

Bestyrelsen besluttede, at vi ville besøge nogle vinterbadelaug omkring os for at hente inspiration og høre, hvorledes de håndterer deres forenings- og badefaciliteter.
Vi startede i Snekkersten, hvor vi blev modtaget af formand (Erik Schønnemann) og Næstformand (Henning Engelhardt). De fortalte, at badelauget blev stiftet i 2003 med 30 medlemmer. Også her gik arbejdet i gang med at finde løsning for et badehus, første forsøg kuldsejlede. Men i 2004- 2006 fik man lov til at anvende Fonden Snekkersten Havns toiletbygning, en mobil sauna blev indkøbt, og medlemstallet steg til 125.
Den endelige løsning for Snekkersten bliver således at badelauget renoverer toiletbygningen med toiletter til offentlig brug i den ene ende af bygningen og resten indrettes med sauna, toilet og rum for badelauget med brugsret over en række år. Alt sammen til en pris budgetteret til kr.650.000,-. Fonden Snekkersten havn siger at byggeriet skal være udgiftsneutralt. Kontingentet er aktuelt kr.475,-, men forventes forhøjet.

Vores næste besøg gik til Nødebo Vikingerne. Vi blev modtaget af formanden (Jørn) samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer (Niels, Stephen og Helle). De diskede op med et dejligt traktement.
Nødebo Vikingerne blev stiftet i oktober 2010 efter, at man via en notits i Nødebo Kirke- og Kronyt havde indkaldt til møde for at afdække interessen. Der kom 20 interesserede – i dag er der 38 medlemmer.
Nødebo Vikingerne deler faciliteter med Kajakklubben og Sejlklubben, hvilke består af klubhus, stort opholdsrum med køkkenfaciliteter og toiletter. Derudover er der omklædningsfaciliteter med brus og sauna. Samarbejdet fungerer fint, da kajakfolket mest har sommeraktiviteter og vinterbaderne jo er aktive om vinteren. Helle fortalte om brugen af sauna – først dyp-dyp, derefter sauna og dyp-dyp igen. Denne tilgang var dejlig. Kontingent kr.200,-. Alt i alt var deres forhold misundelsesværdige. Det var et utrolig hyggeligt og godt møde med stor interesse for at have fælles aktiviteter så som genvisit i Hornbæk (finder sted d.11.02.12). Med det formål at opleve forskellen mellem ferskvand og saltvand, samt fælles foredragsaftner fx om sundhed og vinterbadning.

Sidste udflugt gik til Gilleleje Vintersvømmere. Her blev vi modtaget af formand (Per Frederiksen) og webmaster (Erik Jensen), igen med et fint traktement. GV blev stiftet i 1998 bestående af 12 medlemmer, i 2002 var medlemstallet 66 og i 2011 160. Der er i dag venteliste på 6-8 medlemmer. GV har en brugsaftale med ro- og kajakklubben i Gilleleje Havn. Denne brugsret drejer sig om sæsonlængde, svømmetidspunkter og antal medlemmer. Det er ro- og kajakklubben, som ejer bygningen, vintersvømmerne betaler for el, vand og varme. På årsbasis kr.44.000,- svarende til kr.375,- pr. medlem. Som en del af forpligtelsen er GV ansvarlig for rengøring i vinterperioden.
De fælles faciliteter består af klubhus med stort opholdsrum med køkkenfaciliteter. Klubhuset har en fantastisk udsigt til Sverige, Øresund og Kattegat. Derudover er der omklædningsfaciliteter med toilet og brus. Man har desværre ikke kunnet blive enige om at bygge en sauna.
Af aktiviteter kan nævnes fuldmånebadning som hos os, men her medbringes en ret til en fælles buffet. Ved juletid tager man en tur til Malmø og bader i deres ”Kallbadhus” – en fantastisk oplevelse i en smuk gammel badeanstalt.

Den praktiske del af bestyrelsesarbejdet har bestået i anskaffelse af 2 ekstra trin til badetrappen. Der har været lidt problemer med tilvænning til trinenes konstruktion. Den valgte løsning var prismæssigt så attraktiv, at vores budget påbød os at vælge det. Nu ser vi tiden an, ellers må vi finde en anden løsning.

Vores ”omklædningsrum” havde lidt en krank skæbne under sidste års storm, så vi har anskaffet en ny i bedre kvalitet. Desuden er låget blevet tøjret efter alle kunstens regler af vores fantastiske ”handymand” Mette. Hen på sommeren havde vi en arbejdsdag, hvor den nye kasse blev samlet, tovværket tjæret, vandtemperaturtavle sat op og en ny livline anbragt.

Derudover er der blevet påsat en rum inddelt elastik ved badetrappens repos til at fastholde håndklæder m.m. En rigtig god ide, som vi fik ved vores besøg i Snekkersten Havn – i det hele taget fik vi mange gode ideer og råd ved vores badelaugs besøg.

I begyndelse af vinteren bristede tovværket ved badetrappen. Diverse løsninger blev drøftet og den mest holdbare blev valgt – en kraftig kæde langs badetrappens sider. Vi synes den fungerer godt. Yderligere har vi opsat en hundekrog, da vi har mange hundeluftere i vores badelaug.

Vores sociale seancer er forløbet over al forventning med fuldmånebadning, når vejret har tilladt det, med efterfølgende hygge i Havnekontoret med en eftertragtet ”Nielsen”, søndagsbadning hver måned med morgenkomplet inklusiv ”Nielsen” og livlig snak. Fredagstræf med 10-12 sammenstuvede sild + 3 livlige hunde og ”Nielsen” i ”laksens” lune favn…….

Ja selvsommeren bød på fælles hygge ved en solnedgangsbadning og grillmad. Mange var mødt op, og sommeraftenen viste sig fra sin smukkeste side.

Mange, som har læst om vores aktiviteter i HIF-nyt og som jeg møder rundt i byen og på stranden, har fået lyst til at melde sig ind, fordi det lyder så ”hyggeligt” og det er jo også en vej til det kolde gys.

Vores sidste ”kom-sammen” var nytårskuren med hatte, parykker m.m. – ja, Jonnas Ole spejdede forgæves efter sin kone. Vi havde fuld pressedækning fra Helsingør Dagblad og fra Frederiksborg Amtsavis og vi fik endnu en gang sat fokus på vores ønske om et badehus, men også, og det er vigtigt, hvor livgivende vinterbadning er for både sjæl og legeme samt en givende naturoplevelse.

Sluttelig vil jeg som formand gerne sige tak til en formidabel bestyrelse, vi har et fint ledelsesansvar og en naturlig opgavefordeling, vi holder entusiasmen oppe hos hinanden, når det føles som en lidt stejl klatring mod målet ”et badehus”. I blandt er meldingerne noget diffuse.

Til at holde styr på møder, udsagn, tiltag, tegninger, ja meget mere har vi en sekretær, som vist ikke er så vild med ros, men hun skal dælen dunneme ha’ det og ikke mindst fra formanden.

Vores medlemmer, som vi arbejder for, og hvoraf 10-12 mødes troligt hver morgen i regn og blæst fra øst til vest med tang i tæerne, en overfyldt ”omklædningskasse”, og denne vinter ofte meget lidt vand i Øresund. I skal vi, der er ingen sure miner – tværtimod, så er det fælles udsagn ”Vi gjorde det”. Med sådanne medlemmer er vi godt på vej til en cementering af HORNBÆK VINTERBADELAUG.