2011

Ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling, medlemsmøde samt fuldmåne-badning mandag d.21.03.11 i Sognegården.

 

Ekstraordinær generalforsamling

15 medlemmer var til stede.

Dagsorden:
Optagelse i Hornbæk Idrætsforening med deraf følgende vedtægtsændringer – se tidligere udsendte bilag til generalforsamlingen.

15 medlemmer var til stede. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget med 15 stemmer mod 0.

Medlemsmøde:
Efter den ekstraordinære generalforsamling afholdte vi et medlemsmøde med ideudveksling i forhold til:

 1. Badehus, indretning og funktion – på baggrund af oplæg.
 2. Sociale aktiviteter – medlemsønsker.
 3. Ideer til fondsansøgninger.

Ad 1. Badehus
Mette Bjørn opridsede hvad der var sket indtil i dag:
Der har været afholdt møde mellem arkitekt Jørgen Grumstrup, Formand for Fonden Hornbæk Havn Jørgen Haagen, Næstformand i Hornbæk Vinterbadelaug (HVL) Mette Bjørn samt sekretær i HVL Kirsten Storminger med henblik på at afstemme forventninger i forhold til vores ønske om omklædningsfaciliteter og sauna på mole 6 tæt ved vores badetrappe. Udkommet af mødet blev at Jørgen Grumstrup vil udarbejde en tegning, som vi vil bruge i forbindelse med en ansøgning til Fonden Hornbæk Havn. Dette vil ske snarest muligt. Generelt oplevede vi en positiv stemning og velvilje fra Havnens side. Når vi har fået tegninger fra Jørgen Grumstrup og sendt ansøgningen til Fonden Hornbæk Havn, vil vi gå i gang med at søge fondsmidler.

På baggrund af oplægget kom følgende ideer frem:

 • Intet behov for adskilte omklædningsrum til herre og damer, men behov for en rimelig stor sauna dvs. hellere et fælles omklædningsrum og så en større sauna.
 • Behov for regler vedrørende brug af sauna – fx at man altid skal have et tørt håndklæde til at sidde på for at undgå at bakterier trænger igennem
 • Behov for fællesfaciliteter til socialt samvær
 • Hellere et omklædningsrum end ingenting
 • Tremmebænke i saunaen med udsigt over sundet
 • Jacuzzi – opvarmet havvand

Ad 2. Sociale aktiviteter

 • Fuldmånebadning
 • Solnedgangsbadning
 • Ypperstepræst som varetager dåb af deltagere som har været vinterbader – herefter benævnt skjoldmø og viking – vi synes, at det er en god ide at gøre det efter et års vinterbadning
 • Det femte bestyrelsesmedlem udnævnes til ceremonimester
 • Solhvervsfest
 • Efterårsjævndøgn – start på badesæson
 • Nytårskur

Ad 3. Fondsansøgninger

 • Nordea
 • Tuborgfonden
 • Tryg
 • Friluftsrådet
 • Danske bank
 • Helsingør Sportsunion
 • Danske spil – tipsmidlerne
 • Lokale forretninger
 • Folkeaktier
 • Helsingør Kommune
 • Ilse Jacobsen
 • Banker – generelt
 • Kulturministeriet

Alle opfordredes til at sende ideer vedrørende fonde til Mette Bjørn mette.bjorn@yahoo.dk

Fuldmånebadning
Efter ideudvekslingsmødet bød Hornbæk Vinterbadelaug på et mindre traktement og kl. 22.00 var der 10 medlemmer, som badede i fuldmånens skær.

Venlig hilsen

Kirsten Storminger
Sekretær
Hornbæk Vinterbadelaug

28.03.2011

Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Hornbæk Vinterbadelaug lørdag d. 5. februar 2011 i Sognehuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jeanette Eilertsen.

Jeanette Eilertsen blev valgt. Jeanette konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at 15 betalende medlemmer var til stede.

 1. Formandens beretning – v. Aase Kjær.

Aase fremlagde beretningen, som blev godkendt. Den vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside samt sendt til de, som ikke har adgang til internettet.

 1. Forelæggelse af regnskab – v. Jonna Fritzen.

Jonna fremlagde det reviderede regnskab og konstaterede, at vi er en forholdsvis formuende forening med en formue på kr.19.356,27.  Herefter blev regnskabet godkendt.

 1. Indkomne forslag til afstemning:
 2. Forslag om optagelse i Hornbæk Idrætsforening
  Efter en grundig diskussion af forslaget med synspunkter for og imod gik vi til afstemning og resultatet blev 11 stemmer for forslaget og 4 stemmer imod forslaget. Forslaget blev vedtaget. Herefter skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
 3. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år – bestyrelsen indstiller, at indmeldelsesgebyr og kontingent forbliver uændret.
  Kontingentet blev vedtaget. Forbliver uændret.
 4. Valg af bestyrelse – 2 medlemmer er på valg.

Formand Annette Mygind har i løbet af perioden trukket sig som formand for og medlem af bestyrelsen. Aase Kjær har været fungerende formand i denne periode.

Bestyrelsesmedlem Eva Asmussen ønsker ikke genvalg som bestyrelsesmedlem, men er villig til valg som bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsen indstiller følgende:

 1. Formand: Aase Kjær
 2. Næstformand: Mette Bjørn
 3. Kasserer: Jonna Fritzen
 4. Sekretær: Kirsten Storminger
 5. Bestyrelsesmedlem på valg
  Helene Knudsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen sammen med de 4 bestyrelsesmedlemmer, som var indstillet af bestyrelsen.
 6. Valg af bestyrelsessuppleant – Bestyrelsen foreslår Eva Asmussen .
  Eva Asmussen blev valgt.
 7. Valg af revisor og dennes suppleant – Peter Storminger er villig til genvalg som revisor og Jesper Mygind er villig til genvalg som revisorsuppleant.
  Både Peter Storminger og Jesper Mygind blev valgt.
 8. Eventuelt
  Flemming Hertz foreslog en registrering af alle potentielle vinterbadere. HIF-nyt vil kunne afdække et sådant behov.

Herefter var ordet frit.

Olav Berntsen havde udarbejdet en skitse til et badehus, som blev omdelt.

Alle fandt, at et brugermøde vedrørende badehus og fondsansøgningsmuligheder, var en god ide. Bestyrelsen indkalder til et møde i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Forsamlingen drøftede forskellige emner: fx kontakt til ”maritim camping” v. Morten Kaa vedrørende mobilt badehus.

Forslag om finansiering af badehus ved medlemmers køb af andele.

Forslag om en statistik (en registrering af hvem der faktisk bader) – kunne sidde på indersiden af låget på omklædningskisten sammen med en plastlomme med brochurer om badelauget med en opfordring til at eventuelle brugere om at melde sig ind.

 

 

Kirsten Storminger
Sekretær
Hornbæk Vinterbadelaug
05.02.11

 

Beretning 2011

Ved konstitueret formand Aase Kjær

Hornbæk vinterbadelaug blev en realitet ved den stiftende generalforsamling d.16. januar 2010. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig på det første bestyrelsesmøde d. 28. januar 2010 således:

Formand:                                                                 Annette Mygind
Næstformand:                                                           Aase Kjær
Kasserer:                                                                  Jonna Fritzen
Sekretær:                                                                 Kirsten Storminger
Bestyrelsesmedlem:                                                   Eva Asmussen
Suppleant:                                                                Mette Bjørn

Planen for de indledende tiltag var en badetrappe placeret på ydersiden af Østre Mole. Mange personer har været meget hjælpsomme og bidraget med gode råd. Heriblandt Formand for Fonden Hornbæk Havn Jørgen Haagen, formanden for Havnens Venner Hans Vilhardt og ikke mindst havnefoged Allan Vodder og Jesper Lyngsø Christensen fra Helsingør Kommunes Fritidsforvaltning.

Diskussioner har blandt andet gået på en evt. placering af badetrappen på Vestre Mole, hvor forholdene syntes bedre, og hvor et evt. badehus til omklædning var lettere at placere. Det eneste, men meget vigtige ”aber dabei” var imidlertid, at det medførte, at vi skulle bade i havnen. Det var ikke lækkert og set i denne vinters baglys noget besværligt. Valget blev som bekendt Østre Mole og det fungerer fint – dog er et omklædningshus et absolut ”must”.

På bestyrelsesmødet d. 6. april 2010 aftaltes et møde med Höganäs Vinterbadelaug d. 1. juni 2010. Turen var en stor succes. Badehuset med sauna var ikke stort (15 m2) men rummede al det, vi kunne ønske. Mange detaljer har lejret sig hos deltagerne (næstformanden var desværre forhindret).

Vi har udarbejdet en pjece om Hornbæk Vinterbadelaug, som nu ligger overalt i byen.

En idekonkurrence om Logo for vinterbadelauget blev vundet af Hedda Bengtsson og Jørgen Grumstrup.

Hjemmeside blev udarbejdet af Kirsten Storminger og Mette Bjørn – stort og flot arbejde.

3 nyhedsbreve er udsendt i den forløbne periode.

Hen på sommeren gik arbejdet med badetrappens tilblivelse i gang. Placering af badetrappen blev udarbejdet af rådgivende ingeniørfirmaet Jens Abildgaard med stor tak. Trappen blev udarbejdet af René Smed, trækonstruktionen op til trappen af Allan Vodder m.fl. og et stort træk på havnens velvilje – stor tak.

Trækasse til håndklæder m.m. blev sponsoreret af Indoor/Outdoor.

Åbningsdag d.3. oktober 2010
Endelig oprandt tidspunktet, hvor indvielsen af badetrappen skulle ske. Politikere fra Kulturudvalget og Idrætsudvalget, Lokalt Samvirke, Fonden Hornbæk Havn, Havnens Venner og sponsorer samt selvfølgelig medlemmer og potentielle var inviteret.

Formand Annette Mygind holdt tale og ligeledes Formand for Fonden Hornbæk Havn Jørgen Haagen, som ligeledes klippede snoren til badetrappen. Formand for Spar Nord Mogens Brix Westergaard overrakte en check på kr.15.000,-, doneret til Hornbæk Vinterbadelaug.

Næstformanden sprang først i iført 1930’er look efter fulgt af en meget stor del af de fremmødte, der lappede ned ad trappen som små pingviner. Badelauget bød på en lille ”skarp” til at varme sig på. Havde vi vidst, hvad temperaturen skulle byde på 1 måned senere, var dette ”tropiske” forhold.

Hen på efteråret måtte formand Annette Mygind trække sig som formand grundet af udnævnelse til præsident for ”Inner Wheel”. Aase blev konstitueret formand frem til generalforsamlingen d. 5.februar 2011.

På bestyrelsesmødet d. 24. november 2010 var Peter Poulsen, formand for Hornbæk Idrætsforening inviteret til at fortælle om betingelserne for medlemskab af HIF. Vi fik en grundig, fyldestgørende og forståelig introduktion til medlemskab. På den baggrund besluttede bestyrelsen at indstille at Hornbæk Vinterbadelaug bliver medlem af HIF.

Vi besluttede at donere kr.3000,- til Fonden Hornbæk Havn som tak og kompensation for den store arbejdsindsats, som Allan Vodder med hjælpere har ydet for Vinterbadelauget.

Endvidere har vi besluttet, at der sættes 2 eller 3 ekstra trin på badetrappen. Dette vil blive udført i foråret. I stedet for sikkerhedslinen, som isen tog, overvejer vi en løsning, hvor redningskranse bruges i stedet for.

Nytårskur
D.8. januar 2011 kl.14.00 afholdt Hornbæk Vinterbadelaug den første ”Nytårskur”. Først lappede vi stadig som små pingviner ud til badetrappen af en isglat bådebro. Efter en god dukkert havde vinterbadelaugets bestyrelse sørget for varm hvidvinsgløgg med kransekage. Lis havde medpragt en ”gammel dansk”, som gjorde godt. Snakken gik livligt om fælles oplevelser ved vinterbadning og ikke mindst et kommende hus til omklædning m.m.

Et kommende hus er betinget af udarbejdelse af en ny lokalplan for havnen. Denne lokalplan kræver en fuldmagt fra Statsskovridderen. En ny er blevet udnævnt pr.1. januar 2011. Vi håber sammen med mange andre på nye tider (måske er han eller kunne tænke sig at blive vinterbader!).

Vores sidste tiltag til fælles vinterbadeoplevelser er fuldmånebadning i februar, marts og april – d. 18. februar 2011 kl.20.00, d.21. marts 2011 kl.22.00, d. 18. april 2011 kl.22.00.

Sluttelig vil jeg sige tak til bestyrelsen, som gør og har gjort et stort stykke arbejde. Denne beretning er kun en komprimeret gennemgang af bestyrelsens arbejde.

Desværre har Annette Mygind som omtalt været nødsaget til at opgive formandsposten. Jeg vil gerne på bestyrelsens og badelaugets vegne sige et kæmpe stort tak.

Sidst men ikke mindst stor tak til mændene bag kvinderne i bestyrelsen for deres hjælp med torskelod, livline, cementspand, afisning af trappe og alt det andet ….