2018

 

Indkaldelse til generalforsamling i Hornbæk Vinterbadelaug lørdag d.3.februar 2018 kl.11.00 i Kantinen på Hornbæk Skole

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jørgen Haagen Nielsen

2. Valg af referent – bestyrelsen foreslår Kirsten Storminger

3. Valg af stemmetæller – bestyrelsen foreslår Jørgen Kibernich

4. Formandens beretning – v. formand Aase Kjær

5. Orientering om byggeregnskab og fremlæggelse af årsregnskab for 2017 – v. kasserer Ole Søndergaard

6. Fremlæggelse af budget for det kommende år – v. kasserer Ole Søndergaard

Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr – bestyrelsen foreslår, at indmeldelsesgebyr og kontingent forbliver uændret – v. formand Aase Kjær

8. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest d.20. januar 2018

9. Valg af bestyrelse
På valg:
1. Formand Aase Kjær – er villig til genvalg
2. Sekretær Kirsten Storminger – er villig til genvalg

Ikke på valg:
1. Kasserer Ole Søndergaard
2. Næstformand Ulla Kuskner
3. Bestyrelsesmedlem Peter Esbjørn

10. Valg af bestyrelsessuppleant 
Klaus Lagermann – er villig til genvalg

11. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg:
Revisorsuppleant Jesper Mygind
Ikke på valg:
Revisor Peter Storminger

12. Evt.

Bilag
Byggeregnskab, regnskab og budget samt evt. indkomne foreslag udsendes med den endelige dagsorden senest d.27. januar 2018

Medlemsmøde:
Efter generalforsamlingen inviterer vi til uformelt medlemsmøde med det formål at drøfte løst og fast i forbindelse med badelauget.

I den forbindelse vil tilmelding være nødvendig senest onsdag d.24. januar 2018, idet der vil blive serveret sandwich og lidt at drikke. Tilmelding sker ved at svare på denne mail.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug
5. januar 2018