Vedtægter

Badelauget er stiftet den 16. januar 2010

Vedtægter for Hornbæk Vinterbadelaug
Vedtægter for Hornbæk Vinterbadelaug

• 01 Foreningens navn er Hornbæk Vinterbadelaug. Foreningens hjemsted er Hornbæk Havn, Hornbæk, Helsingør kommune. Foreningen er en underafdeling af Hornbæk Idrætsforening.

• 02 Det er foreningens formål at fremme sundhed og trivsel samt skabe socialt samvær og glæde gennem fælles aktiviteter, og tillige arbejde for de bedst mulige badefaciliteter for vinterbadelaugets medlemmer.

• 03 Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Optagelse er gyldig, når nøglebrikken er udleveret dvs. indmeldelsesblanketten er afleveret og nøglegebyr, indmeldelsesgebyr samt kontingent er indbetalt til foreningen.

• 04 Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud i september. Kontingentrestance i mere end 2 måneder medfører automatisk sletning af medlemskabet. Ingen, der er i kontingentrestance, kan genoptages som medlem, før restancen er betalt til foreningen.

• 05 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen anbefaler eksklusion. Endvidere skal eksklusion godkendes på førstkommende generalforsamling.

• 06 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, så vidt muligt den første lørdag i måneden. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel enten pr. e-mail eller pr. brev til medlemmerne samt i HIF-nyt. Medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, har stemme- og taleret på generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

• 07 Generalforsamlingens dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetæller
Formandens beretning
Regnskab for det forløbne år til godkendelse
Budget og kontingent for det kommende år til godkendelse
Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før GF)
Valg af formand og et bestyrelsesmedlem (lige år)
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
Valg af 1 suppleant (hvert år)
Valg af revisor (ulige år)
Valg af revisorsuppleant (lige år)

NB! Medlemmernes forslag, regnskab og budget udsendes til medlemmerne 8 dage før GF.

• 08 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består normalt af 5 medlemmer. 3 medlemmer er dog muligt. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Alle bestyrelses afgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved valg af tillidsposter skal den pågældende være til stede eller have afgivet skriftlig
erklæring om villigheden til at modtage valg.

• 09 Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller hvis mindst 10 % af medlemmerne skriftligt ønsker dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest en måned efter begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse og afstemning i henhold til § 06.

• 10 Foreningens regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens kasserer, fører foreningens medlemsregister og kassebog og forestår foreningens økonomiske forhold afstemt med formanden. Revideret regnskab forsynes med påtegninger og fremlægges på ordinær generalforsamling.

• 11 Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt, og når mindst 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget. Vedtægtsændringerne skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af den ordinære generalforsamling.

• 12 Foreningens opløsning. Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette formål.
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløsning.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, foretages en vejledende afstemning.
Er denne for en nedlæggelse (ved simpelt flertal), indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal afgør spørgsmålet.
Ved foreningens ophør tilfalder dens aktiver Hornbæk Idrætsforening jf §10 i Hornbæk Idrætsforenings vedtægter.
Hvis en tilsvarende forening ønskes oprettet, vil der være mulighed for at ansøge Hornbæk Idrætsforening om et opstartsbeløb.

Ovennævnte vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling d.4.februar 2017 og på den ekstraordinære generalforsamling i direkte forlængelse af den ordinære generalforsamling.

formand næstformand

kasserer

sekretær bestyrelsesmedlem